Minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenie

Praca na umowę - zlecenie to dla wielu młodych i lub słabiej wykształconych osób konieczność, a nie wybór. Porównują do o pracę pracownik na mniej praw i przywilejów, jednakowoż ze względu na większą elastyczność dla niektórych osób taka forma zatrudnienia jest lepsza niż umowa o pracę.

Umowa-zlecenie jest umową cywilnoprawną. To ważne, bo przy jej zawieraniu, wykonywaniu, rozwiązywaniu oraz rozstrzyganiu wszelkich sporów zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego( art. 734-751), a nie Kodeksu pracy. Co rozumiemy pod pojęciem umowy zlecenia ? Jest to zobowiązanie się jednej osoby ( w tym przypadku jest to zleceniobiorca ) do wykonania określonej czynności dla innego podmiotu ( w tym przypadku jest to zleceniodawca) na warunkach które określa umowa. Uwaga – umowa-zlecenie może przypominać umowę o pracę i w takiej sytuacji nie może zostać zastosowana. Kiedy się to dzieje? Jak tłumaczy nam ekspert z biura rachunkowego HAH.pl - między innymi gdy:

Przy umowie zleceniu zleceniobiorca nie ma obowiązku wykonywania ściśle poleceń w określonym miejscu i czasie, taka umowa może być wykonana przez osobę trzecią, niekoniecznie musi to być umowa odpłatna a jeśli jest odpłatna to wynagrodzenie nie musi być płatne co miesiąc.

W ostatnim czasie sejm uchwalił ustawę o minimalnej stawce godzinowej za pracę na umowę - zlecenie oraz w ramach samozatrudnienia. W przepisach zapisano, że minimalna stawka godzinowa wyniesie 12 zł za godzinę. Ta kwota będzie waloryzowana co roku. Ma to odniesienie do podstawowej płacy minimalnej jaka w przyszłym roku również się zwiększy ( przewiduje się że będzie to kwota 2000 zł brutto ).

Co istotne stawka godzinowa będzie obowiązywać również osoby samozatrudnione które jednoosobowo świadczą usługi dla firm. Ma to miejsce m.in. przy zleceniach w których wyznaczono czas ich świadczenia. Minimalna stawka godzinowa ma zastosowanie do wszystkich umów, bez względu na sposób ustalania wynagrodzenia - według stawki godzinowej, dziennej, tygodniowej, miesięcznej.

Stawka godzinowa nie będzie stosowana gdy zleceniobiorca samodzielnie ustala miejsce i czas realizacji zadań oraz jeśli jego wynagrodzenie zależy wyłącznie od osiągniętego rezultatu.