Ta oferta pracy została opublikowana ponad 40 dni temu i może być nieaktualna.
0

kandydatów

Etat Kierowca C+E

Firma: HERKULES S.A. miejsce pracy: Warszawa

HERKULES S.A. – spółka notowana na GPW, wiodąca firma w branży usług dźwigowych poszukuje:

Kierowca C+E

PRACA NA TERENIE CAŁEGO KRAJU


Wymagania:
 • Doświadczenie zawodowe,
 • Możliwość pracy w weekendy,
 • Aktualne prawo jazdy kat C+E, karta kierowcy , zaświadczenie na przewóz rzeczy, świadectwo kwalifikacyjne,
 • Mile widziane doświadczenie w transporcie ponadgabarytowym.
Zakres obowiązków:
 • Organizowanie pracy na zajmowanym stanowisku,
 • Obsługa powierzonego sprzętu zgodnie z przepisami BHP oraz przepisami ruchu drogowego,
 • Przestrzeganie regulaminu i dyscypliny pracy,
 • Monitorowanie upływających terminów koniecznych serwisów technicznych,
 • Prawidłowe zabezpieczenie oraz dbanie o  przewożony ładunek,
 • Dbanie o stan techniczny pojazdów oraz jego wyposażenie,
 • Troska i nadzór nad powierzonym mieniem,
 • Zgłaszanie nieprawidłowości w funkcjonowaniu pojazdu lub urządzeń w pojeździe natychmiast po fakcie stwierdzenia nieprawidłowości,
 • Stosowanie się do przepisów ruchu drogowego i czasu pracy kierowców,
 • Zgłaszanie się do oddziału w celu dokonania odczytu z karty cyfrowej kierowcy co 28 dni  i tachografu cyfrowego co 3 miesiące, gromadzenie tarcz tachograficznych rejestrujących przebieg pracy,
 • Użytkowanie terminalu FM zgodnie z instrukcją,
 • Informowanie przełożonych o przebiegu transportu.
Prosimy o dopisanie do przesyłanego CV klauzuli z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych:
,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji”

Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych w przyszłych procesach rekrutacji zamieść w CV lub odpowiedzi na ogłoszenie następujące oświadczenie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV przez Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia przyszłych procesów rekrutacji.”

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W HERKULES S.A.
Niniejsza informacja skierowana jest do osób fizycznych będących kandydatami do pracy lub współpracy w Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie.
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Herkules informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administrator danych
Administratorem danych osobowych jest Herkules S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Annopol 5, 03-236 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000261094, NIP: 9512032166, REGON: 017433674.Z Herkulesem można kontaktować się:
• korespondencyjnie pod adresem wskazanym powyżej;
• mailowo pod adresem sekretariat@herkules-polska.pl
2. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Herkules przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:
• realizacja procesu rekrutacji oraz – w przypadku zgody kandydata – realizacja przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych przez Herkules (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
• realizacja prawnie uzasadnionych interesów Herkules, m.in.: zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia, obowiązki raportowe i sprawozdawcze, ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
3. Informacja o odbiorcach danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w punkcie 2 powyżej, Herkules może ujawnić Pani/Pana dane osobowe następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:
a. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. urząd skarbowy, ZUS, policja, sądy;
b. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Herkules, m.in. dostawcom usług informatycznych, księgowych, prawnych, windykacyjnych;
c. innym podmiotom z grupy kapitałowej, do której należy Herkules.
4. Informacja o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego
Jeżeli będzie to niezbędne dla realizacji celów przetwarzania, dane mogą być przekazywane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W każdym przypadku przekazania danych osobowych zapewnimy najwyższy poziom bezpieczeństwa.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane i w których są przetwarzane.
W przypadkach, gdy podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizowania przez Herkules celu, którego dotyczyła wyrażona zgoda, ale nie dłużej niż do czasu ewentualnego cofnięcia przez Panią/Pana wyrażonej zgody.
6. Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem przez Herkules Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa wobec Herkules:
a. prawo do żądania dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, jeżeli dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) w przypadkach wskazanych w RODO;
d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
g. prawo do przenoszenia danych osobowych;
h. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Herkules Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest ono niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Herkules.
8. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych
W celu zwiększenia ochrony danych osobowych powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. Z naszym IOD możesz kontaktować się pod adresem e-mail: iod@herkules-polska.pl.
We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez Herkules Pani/Pana danych osobowych, w tym w celu skorzystania z przysługujących Pani/Panu uprawnień, o których mowa powyżej, prosimy o kontakt z Herkulesem za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie 1 powyżej lub z naszym IOD.


Pozostałe oferty pracy w firmie HERKULES S.A.
Etat Operator żurawia hydraulicznego o udźwigu od 200 do 500 t w firmie: HERKULES S.A. miejsce pracy: Warszawa 30-01-2023
Etat Kierowca C+E w firmie: HERKULES S.A. miejsce pracy: Warszawa 04-11-2022
Etat Operator żurawia hydraulicznego o udźwigu od 200 do 500 t w firmie: HERKULES S.A. miejsce pracy: Warszawa 04-11-2022
Etat Asystent / Asystentka w biurze Zarządu w firmie: HERKULES S.A. miejsce pracy: Warszawa 05-07-2022

« Powrót do strony kategorii
Czy ta oferta pracy jest nieaktualna? Powiadom nas!   
Poleć ofertę pracy
Data dodania: 12-05-2023
Wyświetleń: 57